В Окръжен съд
РАЦА
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
Окръжен съд
Контакти
Структура
Съдии
Декларации по ЗПУКИ
Служители
Съдебни зали
Общини
Новини/Прессъобщения
Календар
Обяви/Конкурси
Изтекли конкурси
Съд-модел
Проект „Усъвършенстване на работните процеси в съда”
Съдебни актове
Обявления на ДСИ
Обявления на ЧСИ
Mнения и предложения
Образци на документи
Вътрешни правила
Районен съд Враца
Районен съд Мездра
Районен съд Бяла слатина
Районен съд Козлодуй
Районен съд Оряхово
за гр. Враца
Отчетни доклади
Съдебни заседатели
Съдебни преводачи
за Вещи лица
 Окръжен съд    Новини/Прессъобщения  
 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В периода от 9 януари  до 31 януари 2017г. в Окръжен съд Враца ще се извърши инвентаризация на делата  в деловодствата на съда.

По време на инвентаризацията съдебните деловодители ще съставят описи на всички дела, разгледани от съдебните състави през 2016г.

В тази връзка в посочения период справките по делата в деловодствата ще се извършват само във времето от 8.30 до 12:00 часа всеки работен ден.

Справки по дела ще се извършват целодневно от деловодната програма от служба „Регистратура” в Информационния център на съда.

С оглед огромните усилия, които деловодителите трябва да положат, за да приключат в срок описването на делата, моля гражданите и адвокатите да подходят с разбиране.


 

Административен ръководител -

председател  на ОС Враца       

публикувано на 09.01.2017г.                                                    П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 На 09.12.2016 год. за четвърта поредна година Окръжен съд гр. Враца проведе Ден на отворените врати във връзка с реализиране на проекта за „Укрепване на капацитета на ВСС за по-добро управление на комуникационните процеси и повече прозрачност в дейността на съдебната система”. В рамките на събитието се проведоха обучение на ученици от СОУ "Христо Ботев", ПЕГ "Йоан Екзарх" и НУ "Софроний Врачански" гр. Враца и дискусия с участието на областния управител, кметовете от всички общини на Врачанска област, директора на ОД на МВР - Враца, началниците на РУ на МВР в региона, представители на неправителствени организации, председателите на Районни съдилища от Врачански съдебен район и ръководството на Окръжен съд гр. Враца  на тема "Координация и сътрудничество между органите на съдебната, изпълнителната и местна власт при осъществяване на функциите си.
В рамките на първата среща с малките ученици от НУ "Софроний Врачански", които са и участници в образователна програма на МОН "малки медиатори"  бяха запознати от съдиите Веселина Павлова и Ана Методиева с разликите между съдебното разрешаване на спорове и постигането на извън съдебни споразумения от гражданите и фирмите, като участници в тях. Бяха запознати с мястото на страните в наказателния и граждански процес, ролята на прокурора, защитниците и съдът, случайното разпределение на делата, дейността на службите от общата и специализирана администрация на съда. На малчуганите се предоставиха за запознаване съдийски и прокурорски тоги.
В рамките на събитието се обяви конкурс за детска рисунка на тема "Съдът в моите очи", с краен срок 16.12.2016 год. Участниците ще бъдат оценявани от съдиите в Окръжен съд гр. Враца, а рисунката събрала най-много гласове ще бъде обявена за победител и наградена на специално организирано представяне.

      

      


 

Срещата с учениците от СОУ "Христо Ботев" и ПЕГ "Йоан Екзарх" гр. Враца се проведе от лекторите ангажирани в съвместната образователната програма на МОН и ВСС "Съдебна власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратура" - съдиите Петя Вълчева и Светозар Георгиев. Те запознаха представителите на ученическата общност с целия процес от постъпването на книжата в регистратурата на съда, образуването на делата, разпределението, деловодната обработка, разглеждането им в съдебно заседание, ролята на участниците в процеса  до постановяването на съдебен акт.

     


Учениците проявиха голям интерес към представените теми, зададоха  редица въпроси, които показаха не само желание да опознаят работата на съдебната власт, но и добра информираност за нейните правомощия и роля в обществения живот.
В рамките на Деня на отворените врати се проведе изключително конструктивна и полезна дискусия между представителите на съдебната, изпълнителната, местната власт и неправителствени организации. Домакина на срещата - председателя на Окръжния съд г-жа Надя Пеловска, благодари на участниците за отговорното отношение към събитието и постави за разглеждане редица въпроси. Те обхванаха проблемите свързани с изпълнението на мярката за неотклонение "домашен арест" и осъществявания от органите на МВР контрол по изпълнението. В този аспект се обсъди и въпроса за адресната регистрация на лица, осъществявана от общините. Обърна се специално внимание на дейността на съдебните заседатели и в частност извършвания от общинските съвети подбор на кандидатите. Постави се на разглеждане и въпроса за участието на кметовете в този подбор чрез осъществяването на разяснителна дейност. Представителите на различните власти взеха становище по обсъжданата проблематика на фона на конституционните им задължения. Стигнаха единодушно до становище, че редица от проблемите са породени от неудачни законодателни разрешения, което налага и тяхната промяна.

    

    

Денят на отворени врати премина в изключително конструктивен и ползотворен дух и наложи извода, че подобни срещи следва да станат традиция, за да се създаде усещане в обществеността на Врачанска област, че органите на държавна власт функционират ефективно, създавайки гаранции за сигурност и спокойствие.

Публикувано на 14.12.2016г.


П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е:


На 09.12.2016 год. от 10.30 час в Съдебната палата гр. Враца ще се проведе "Ден на отворените врати". В рамките на събитието ще се проведат  две срещи:
Първата е във връзка с реализиране на съвместната образователна програма на Висшия съдебен съвет и Министерство на образование "Съдебна власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратура" и ще се осъществи с представители на ученическата общност от СОУ "Христо Ботев", ПЕГ "Йоан Екзарх" и НУ "Софроний Врачански" гр. Враца.
От 11.00 часа ще се проведе дискусия с участието на областния управител, кметовете от всички общини на Врачанска област, директора на ОД на МВР - Враца, началниците на РУ на МВР в региона, председателите на Районни съдилища от Врачански съдебен район и ръководството на Окръжен съд гр. Враца на тема "Координация и сътрудничество между органите на съдебната, изпълнителната и местна власт при осъществяване на функциите си.
Мероприятието се осъществява от Окръжен съд във връзка с реализиране на проекта за „Укрепване на капацитета на ВСС за по-добро управление на комуникационните процеси и повече прозрачност в дейността на съдебната система”.

Публикувано на 02.12.2016г.


СЪОБЩЕНИЕ:

ПРОТОКОЛ от заседание на Комисията по избор на Служба по трудова медицина за обслужване на ОС Враца.

 

Публикувано на 20.04.2016г.

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е:

Съобщение до медиите относно проект "Свобода зад решетките"


 

Публикувано на 19.01.2016г.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 В периода от 11 януари  до 29 януари 2016г. в Окръжен съд Враца ще се извърши инвентаризация на делата  в деловодствата на съда.

По време на инвентаризацията съдебните деловодители ще съставят описи на всички дела, разгледани от съдебните състави през 2015г. В тази връзка в посочения период справките по делата в деловодствата ще се извършват само във времето от 8.30 до 12:00 часа всеки работен ден.

Справки по дела ще се дават целодневно от деловодната програма от служба „Регистратура” в Информационния център на съда.

С оглед огромните усилия, които деловодителите трябва да положат, за да приключат в срок описването на делата, моля гражданите и адвокатите да подходят с разбиране.

 

Административен ръководител -

председател  на ОС Враца


 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На 10.12.2015 год. за времето от 10.00 до 13.00 часа се проведе ден на Отворените врати в Окръжен съд гр. Враца, като част от дейностите по проект  "Укрепване на капацитета на ВСС за по-добро управление на комуникационните процеси и повече прозрачност в дейността на съдебната система". Проекта се финансира по оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейският социален фонд.

Денят на отворени врати премина при изключителен интерес. Участие в програмата взеха граждани, ученици от Природно математическа гимназия "акад. Иван Ценов" и Езикова гимназия "Йоан Екзарх", участници в образователната програма „Отворени съдилища и прокуратури“, както и медии.

Говорителят на съда посрещна гостите с приветствие, че проявения интерес е положителен факт, позволяващ участниците да се запознаят отблизо и пряко с организацията и работата на Окръжния съд.

По време на инициативата посетителите получиха от съдебния администратор г-жа Анелия Пеевска подробна информация за дейността на съдебната администрация, посетиха различни служби, разгледаха съдебни зали.

Проведе се среща между учениците от двете елитни училища и председателя на съда г-жа Надя Пеловска, на която предмет на обсъждане беше ефективността на провежданото обучение в рамките на образователната програма "Отворени съдилища и прокуратури". Поради изключителния интерес на участниците, обсъдените въпроси далеч надхвърлиха предварително очертаните рамки. Поставиха се въпроси относно независимостта на съдебната система, ефективността на предлаганите конституционни промени, спецификата на работа на конкретния орган в съдебната система. Посетителите получиха максимално достъпна и разбираема информация за ролята и функциите на съда, за постиженията на Окръжен съд Враца, както и предложения за бъдещата съвместна дейност по проекта.

 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На 10 декември 2015 год.  от 10 часа, в Съдебната палата в гр. Враца за трета година ще се проведе „Ден на отворените врати”. Мероприятието се осъществява от Окръжен съд във връзка с реализиране на проекта за „Укрепване на капацитета на ВСС за по-добро управление на комуникационните процеси и повече прозрачност в дейността на съдебната система”.

В Деня на отворените врати представители на различни общности – ученици, хора в неравностойно положение и граждани от областта, ще се запознаят с организацията на работа на съдиите и съдебните служители, със съдебните процедури, с работата и функциите на съдебните служби. Гостите ще имат възможност да разгледат различни служби, деловодства и регистратури, да се запознаят с обема от предоставяните съдебно административни услуги, да посетят съдебна зала за да  научат правилата за поведение в съда. Ще имат възможност и да се срещнат и разговарят със съдии.

Събитието ще бъде открито от председателят на Окръжен съд гр. Враца, г-жа Надя Пеловска, която ще разясни организацията на работата в съда, статута на съдиите и на съдебните служители, проблемите и постиженията в процеса на правораздаване.

Накрая ще се проведе среща между ръководството на Окръжен съд град Враца и ученици от Природно математическа гимназия "акад. Иван Ценов" и Езикова гимназия "Йоан Екзарх", участници в образователната програма „Отворени съдилища и прокуратури“. 

Провеждането на „Ден на отворените врати” е насочено към популяризиране дейността на съда, с цел повишаване правната култура на гражданите и постигане на по-добра информираност за работата на съдебната система, както и за изграждане на доверие в работата на съда.

Публикувано на 01.12.2015г.3000 Враца, Христо Ботев 29; тел. (092) 68 21 00; факс (092) 62 60 97  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР