В Окръжен съд - актуална до 01.12.2019г.
РАЦА
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
Съдии
Контакти и служби
Декларации по ЗПУКИ
декларации по ЗПКОНПИ
Нормативни документи. Вътрешни правила и заповеди
Новини/Прессъобщения
Архив до 2019г
Обяви/Конкурси
Изтекли конкурси
Съд-модел
Проект „Усъвършенстване на работните процеси в съда”
Съдебни актове
Обявления на ДСИ
Обявления на ЧСИ
Образци на документи
Отчетни доклади
Съдебни заседатели
Правна помощ
Съдебни преводачи
Архив до 2019г
за Вещи лица
Архив до 2019г
Защита на личните данни
Бюджет
 Съд-модел  
 Създаване на съд-модел
Отношения с Проекта за развитие на съдебната система

Целта на програмата за съдилища-модели по Проекта за развитие на съдебната система към Американската агенция за международно развитие е да се подобри правораздаването за българските граждани и по този начин да се спомогне за повишаване на общественото доверие в съдебната система. Всеки съд по програмата служи за образец при разпространяване на водещия опит в българската съдебна система.
До голяма степен принципите и характеристиките на съда-модел са универсални, което означава, че те важат независимо от различията в националните системи и местните условия. Принципите и характеристиките, които са присъщи за съдилищата-модели, са полезни, понеже служат като критерии, въз основа на които даден съд може да си направи оценка и да установи областите, които се нуждаят от подобрение.
Съд-модел е съд, който притежава следните характеристики:
 Достъп до правосъдие;
 Експедитивност и своевременност;
 Равенство, справедливост и честност;
 Независимост и отчетност;
 Непрекъснато усъвършенстване;
 Обществено доверие.
За придобиването на тези характеристики, съдът-модел се нуждае от следните компоненти:
 Етично, добре обучено ръководство, което участва активно в процеса на подобряване работата на съда;
 Политика, която осигурява качествен достъп на обществеността до услугите, предоставяни от съда;
 Висок професионализъм на съдиите и съдебните служители;
 Ефикасно управление на съда;
 Открит и ефективен процес на работа, който минимизира забавянето на делата, улеснява делопотока и максимизира работата на всеки работещ в съда;
 Система за непрекъснато повишаване на квалификацията чрез обучение и обмен на информация.
Усилията на Проекта за развитие на съдебната система

Подобряването на съдилищата в България изисква общи усилия. Множество организации, включително и ПРСС, участват и работят едновременно за подобряване на съдебната система в България. Всяка организация е съсредоточена върху различни области на съдебната система. Една от крайните цели на общите усилия е да се приближат българските съдилища към идеала за съд-модел.

Програмата за съдилища-модели към ПРСС

Програмата за съдилища-модели на ПРСС играе роля в съвместните усилия за подобряване на съдебната система в България. В рамките на програмата ПРСС работи с ограничен брой съдилища в определени специфични области на съдебната администрация. Понастоящем по програмата на проекта има 11 съдилища-модели: окръжните съдилища в Шумен, Смолян, Благоевград, Габрово и София, районните съдилища в Смолян, Благоевград, Габрово, Софийски районен съд – Брачна колегия и апелативните съдилища в София и Пловдив.
В съдилищата, с които работи в момента, ПРСС се стреми към:
 Оптимизация на работния процес. Излишните процедури се елиминират чрез компютъризация, обучение и преразпределение на пространството; изготвянето на образци на формуляри и писма води до подобряване обслужването на гражданите и своевременно изпълнение на административните функции.
 Модернизация на оборудването и оползотворяване на физическото пространство. Това води до подобряване на работата и на услугите, предоставяни на обществеността, чрез по-ефективно използване на оборудването и пространството.
 Стандартизация и внедряване на система за вертикално подреждане на делата според поредния номер. С усъвършенстването на остарялата система за подреждане на делата съдилищата могат да управляват системата за подреждане на делата по-ефективно.
 Обучение и развитие на човешките ресурси. В основата на всички усилия за постигане на устойчивост лежи нуждата служителите и съдиите да разбират новите процедури и процеси. Това изисква непрекъснато обучение.
Отношенията между ПРСС и Окръжен съд – Враца

Окръжен съд – Враца се включи в програмата за съдилища-партньори на ПРСС през м. декември 2003 г. Съдът беше избран за участник в нея, защото може да внедрява промени. ПРСС направи оценка на желанието на ръководството и служителите на съда да участват в процеса на промяна, на компетентността на служителите и съдиите, големината на съда, нивото на автоматизация и ефективността на физическото пространство.

В рамките на взаимоотношенията ПРСС има за цел да помогне да се оптимизират административните и процедурните функции на съда. В замяна съдът прие да си сътрудничи с ПРСС, включително като:
 изпробва нови процедури и “най-добри практики” в съдебната администрация;
 освобождава служители от работа, за да могат да участват в срещи, работни групи и обучения;
 откликва своевременно на молбите за информация, отправени от ПРСС;
 дава мнението си за посоката и ефикасността на помощта, предоставяна от ПРСС.3000 Враца, Христо Ботев 29; тел. (092) 68 21 00; факс (092) 62 60 97  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР