В Окръжен съд - актуална до 01.12.2019г.
РАЦА
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
Съдии
Контакти и служби
Декларации по ЗПУКИ
декларации по ЗПКОНПИ
Нормативни документи. Вътрешни правила и заповеди
Новини/Прессъобщения
Архив до 2019г
Обяви/Конкурси
Изтекли конкурси
Съд-модел
Проект „Усъвършенстване на работните процеси в съда”
Съдебни актове
Обявления на ДСИ
Обявления на ЧСИ
Образци на документи
Отчетни доклади
Съдебни заседатели
Правна помощ
Съдебни преводачи
Архив до 2019г
за Вещи лица
Архив до 2019г
Защита на личните данни
Бюджет
 Проект „Усъвършенстване на работните процеси в съда”  
 

От началото на 2010 г. ОС Враца работи по изпълнение на Вторият План за подобряване работата на съда, разработен съвместно от Програмата за развитие на съдебната система (ПРСС), магистрати, съдебни администратори и представители на ВСС  по проект „Усъвършенстване на работните процеси в съда”, финансиран от Американската агенция за международно развитие и фонда „Джърман Маршал”.
Проектът следва да се реализира в периода януари 2010г. – декември 2012г. и е логическо продължение на програмата „Съдилища-модели и съдилища-партньори”, чието начало бе поставено през 2000г.
Основните области, определени от магистратите и съдебни служители за работа, са:

  • политики и планиране;
  • управление на съда;
  • система за управление и контрол на делата;
  • достъп до правосъдие;
  • повишаване на доверието в работата на съда.

Покриването на стандартите, заложени във  Вторият План за подобряване работата на съда,  е своеобразно продължение на усилията за реформа, положени при изпълнението на Първия план за подобряване работата на съда, довело през 2007г. до признанието и получаването от Окръжен съд Враца на статута “съд–модел за работа”.
Усилията на Окръжен съд Враца сега са насочени към осигуряване на устойчивост на постиженията и надграждане на постигнатото.
Оценката на Отчета на съда по изпълнение на целите от План 2 за първото шестмесечие на 2011г., поставена от Комитета по оценка през септември 2011г., красноречиво говори за положените от нас усилия и волята ни за развитие и модернизиране на съда чрез търсене и намиране на решения за оптимизиране качеството и срочността при разглеждането на делата и постановяването на съдебните актове; оптимизиране на откритостта и прозрачността в съдебната дейност; оптимизиране на достъпа до съдебна информация и изолиране на факторите, създаващи според обществото корупционна среда в съдилищата, с правораздаване при конфликт на интереси. (виж графиката)
Важно е да се отбележи, че това оценяване се извърши точно в средата на периода, в който се осъществява проекта – година и половина след неговото начало и година и половина преди неговия край.
Предстои ни още една година, в която, изпълнявайки стандартите, целите и мерките, свързани с въвеждането на редица нови правила и политики при планиране работата на съда, управлението и развитието на човешките и материални ресурси, усъвършенстването на съдебните процедури, оптимизиране достъпа до правосъдие и повишаване на общественото доверие в работата на съда, а също така работата с деца, с граждани в неравностойно положение и с уязвими групи, ще постигнем необходимото ниво на обществено доверие и ще удовлетворим разбирането на обществото за справедливо, бързо и обективно правораздаване, и надяваме се, ще получим за втори път признание и  статут на “съд–модел за работа”.

 

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В ОКРЪЖЕН СЪД ВРАЦА

АНАЛИЗ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА УСТАНОВЕНИТЕ АНТИКОРУПЦИОННИ МЕХАНИЗМИ В ОКРЪЖЕН СЪД ВРАЦА

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ИНФОРМАЦИОННИЯ ЦЕНТЪР В ОКРЪЖЕН СЪД ВРАЦА
3000 Враца, Христо Ботев 29; тел. (092) 68 21 00; факс (092) 62 60 97  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР