В Окръжен съд - актуална до 01.12.2019г.
РАЦА
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
Съдии
Контакти и служби
Декларации по ЗПУКИ
декларации по ЗПКОНПИ
Нормативни документи. Вътрешни правила и заповеди
Новини/Прессъобщения
Архив до 2019г
Обяви/Конкурси
Изтекли конкурси
Съд-модел
Проект „Усъвършенстване на работните процеси в съда”
Съдебни актове
Обявления на ДСИ
Обявления на ЧСИ
Образци на документи
Отчетни доклади
Съдебни заседатели
Правна помощ
Съдебни преводачи
Архив до 2019г
за Вещи лица
Архив до 2019г
Защита на личните данни
Бюджет
 За стажанти  
 Ред за провеждане на стажа на стажант-юристите

 ВРАЧАНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД
3000, бул. “Христо Ботев” № 29
Тел. 092/ 682 100  факс 092/ 62 60 97

З А П О В Е Д
№ 544
гр.Враца, 08.10.2012г.

            ОТНОСНО: Ред за провеждане на стажа на стажант-юристите в ОС- Враца

            С цел създаване на организация за провеждане на стажа на стажант-юристите и тяхната оптимална подготовка във връзка с изпълнение разпоредбите на глава ХIV ЗСВ и на основание чл. 86 ал. 1 т. 10 ЗСВ,
                                                                                              З А П О В Я Д В А М:
1. Приемането на стажант-юристи на стаж в Окръжния съд се извършва след получаване в съда на заповед на Министъра на правосъдието за разпределяне в ОС- Враца, съобразно чл. 297 ал. 1 ЗСВ.
2. Разпределените с такава заповед стажант-юристи се приемат за постъпване на стаж в ОС -  от административния секретар на съда всеки работен ден от 8.30 ч. до 12.00ч и от 13.00ч. до 17. 00 часа.
3. Постъпването и началото на стажа по чл. 297 ал. 4 ЗСВ се удостоверяват със съставянето на акт за встъпване в длъжност като стажант-юрист, който се подписва от председателя на съда, административния секретар и стажант-юриста. Актът се съставя в три екземпляра – един за кадровото досие, един за стажанта и един се изпраща на Министерство на правосъдието, отдел "Съдебни кадри" и се издава в същия ден стажантска книжка.
4. На всеки постъпил стажант-юрист Председателят на съда определя съдия-ръководител от състава на съдиите в Окръжен съд - Враца, при равномерно разпределение.
5. При постъпването си всеки стажант-юрист представя в два екземпляра проект за индивидуален календарен план за провеждане на стажа, за срок от шест месеца,считано от деня на встъпване. Планът отразява провеждането на стажа по време и органи на съдебната власт, както и при адвокат и нотариус съобразно чл. 297 ал. 3 ЗСВ и т. 6 от настоящата заповед. Планът се подписва от съдията – ръководител, като се утвърждава от Председателя на ВрОС. Един  екземпляр от индивидуалния план се прилага към кадровото досие на стажант-юриста, а другият екземпляр се предоставя на стажант-юриста.
6. Провеждането на стажа съобразно чл. 297 ал. 3 ЗСВ се извършва, както следва:
- в Районна прокуратура – 2 седмици
- в Окръжен следствен отдел и Окръжна прокуратура – 1 месец;
- в Районен съд – 2 месец;
- в Окръжен съд – 2 месеца;
- при адвокат от АК – Враца – 1 седмица;
- при нотариус с район на действие ВрОС, РС-Б.Слатина,РС-Козлодуй,РС-Оряхово, РС-Мездра – 1 седмица в поредност, уточнена в индивидуалната програма на стажант-юриста.
7. Съдията-ръководител:
- подпомага подготовката на стажант-юриста;
- организира и контролира провеждането на стажа;
- възлага на стажант-юриста изготвянето на проекти за съдебни актове;
- консултира при необходимост стажанта.
8. През време на 6-месечния стаж стажант-юристите се запознават практически с основните функции и с организацията на дейността на органите на съдебната власт и участват в изготвянето на постановените от тях актове, както и с дейността на адвокатите и нотариусите. Организацията на стажа, провеждан в Окръжна прокуратура и Окръжен следствен отдел, както и в Районна прокуратура, е правомощие на административните ръководители на тези органи.
9. Двумесечният стаж в ОС - Враца се провежда чрез запознаване на стажант-юристите с работата на гражданско и наказателно отделение и се организира и контролира от  съдиите-ръководители по т. 4 от тази заповед.
Заверка в стажантските книжки за проведен стаж в Окръжен съд – Враца извършват съдиите-ръководители, а полагането на печат се осъществява от административния секретар.
В края на шестмесечния стаж, съдията от ОС– ръководител на стажа изготвя атестация на стажант- юриста. Същата се отразява  в стажантската книжка и се подписва от съдията – ръководител.
10. При приключване на стажа стажант-юристите подават заявление до Министъра на правосъдието, чрез Председателя на Окръжен съд - Враца, за допускане до изпит за придобиване на юридическа правоспособност. Административният секретар съставя акт за напускане, като в него се отразява деня, считано от който е изтекъл шестмесечният срок на стажа, с надлежно заверена стажантска книжка.
Актът се съставя в три екземпляра – един за кадровото досие, един за стажанта и един за МП и се подписва от Председателя на ВрОС, от стажант-юриста и от адм. секретар на ВрОС.
11. За всеки стажант-юрист административният секретар води кадрово досие,съдържащо:
- заповедта на Министъра на правосъдието по чл. 297 ал. 1 ЗСВ;
- акта за встъпване;
- екземпляр от придружителното писмо, с което е изпратен акта за встъпване на МП;
- индивидуалния план за провеждане на стажа;
- акт за напускане;
-екземпляр от придружителното писмо, с което на МП е изпратено заявлението на стажант–юриста за допускане до изпит за придобиване на юридическа правоспособност.
На корицата на досието се отбелязва името на стажанта  и датата на встъпване.
12. Административният секретар води и Книга за стажант-юристите.В нея се записват стажантите по реда на постъпването им в съда, както следва: № по ред, трите имена,  Поредният номер на постъпване се отразява като номер на стажантската книжка на съответния стажант – юрист.
В деня на постъпването на стажант – юриста, административният секретар му предоставя копие от Заповед на МП, с която стажантът е разпределен в ВрОС,оригинал на Акт за встъпване в длъжност и стажантска книжка, за получаването на които стажант – юристът се подписва в Книгата за стажант – юристите.
Препис  от заповедта да се връчи  административния секретар и на съдиите в ОС, за сведение и изпълнение.Същата да се публикува и на интернет-страницата на Окръжен съд-Враца.

 

АДМ.РЪКОВОДИТЕЛ-
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Агнеса Ставарова/

 

извлечение от
ЗАПОВЕД № ЛС-И-1089 от 07.11.2013 г. на Министерството на Правосъдието:

ОПРЕДЕЛЯМ дати за изпитите за придобиване на юридическа правоспособност през 2014 г., както следва:

16 и 17 януари 2014 г. от 9.00 ч., като заявленията за стажант-юристите, провели успешно 6-месечния стаж, с приложени към тях документи следва да постъпят в Министерство на правосъдието с придружително писмо най-късно до 16.12.2013 г. /вкл./

13 и 14 февруари 2014 г. от 9.00 ч., като заявленията за стажант-юристите, провели успешно 6-месечния стаж, с приложени към тях документи следва да постъпят в Министерство на правосъдието с придружително писмо най-късно до 20.01.2014 г. /вкл./

13 и 14 март 2014 г. от 9.00 ч., като заявленията за стажант-юристите, провели успешно 6-месечния стаж, с приложени към тях документи следва да постъпят в Министерство на правосъдието с придружително писмо най-късно до 17.02.2014 г. /вкл./

10 и 11 април 2014 г. от 9.00 ч., като заявленията за стажант-юристите, провели успешно 6-месечния стаж, с приложени към тях документи следва да постъпят в Министерство на правосъдието с придружително писмо най-късно до 17.03. 2014 г./вкл./

15 и 16 май 2014 г. от 9.00 ч., като заявленията за стажант-юристите, провели успешно 6-месечния стаж, с приложени към тях документи следва да постъпят в Министерство на правосъдието с придружително писмо най-късно до 14.04.2014 г./вкл./

12 и 13 юни 2014 г. от 9.00 ч., като заявленията за стажант-юристите, провели успешно 6-месечния стаж, с приложени към тях документи следва да постъпят в Министерство на правосъдието с придружително писмо най-късно до 19.05.2014 г. /вкл./

10 и 11 юли 2014 г. от 9.00 ч., като заявленията за стажант-юристите, провели успешно 6-месечния стаж, с приложени към тях документи следва да постъпят в Министерство на правосъдието с придружително писмо най-късно до 16.06.2014 г./вкл./

14 и 15 август 2014 г. от 9.00 ч., като заявленията за стажант-юристите, провели успешно 6-месечния стаж, с приложени към тях документи следва да постъпят в Министерство на правосъдието с придружително писмо най-късно до 14.07.2013 г./вкл./

11 и 12 септември 2014 г. от 9.00 ч., като заявленията за стажант-юристите, провели успешно 6-месечния стаж, с приложени към тях документи следва да постъпят в Министерство на правосъдието с придружително писмо най-късно до 18.08.2014 г./вкл./

16 и 17 октомври 2014 г. от 9.00 ч., като заявленията за стажант-юристите, провели успешно 6-месечния етаж, с приложени към тях документи следва да постъпят в Министерство на правосъдието с придружително писмо най-късно до 19.09.2014 г. /вкл./

13 и 14 ноември 2014 г. от 9.00 ч., като заявленията за стажант-юристите, провели успешно 6-месечния стаж, с приложени към тях документи следва да постъпят в Министерство на правосъдието с придружително писмо най-късно до 20.10.2014 г. /вкл./

11 и 12 декември 2014 г. от 9.00 ч., като заявленията за стажант-юристите, провели успешно 6-месечния стаж, с приложени към тях документи следва да постъпят в Министерство на правосъдието с придружително писмо най-късно до 17.11.2014 г./вкл./

 

Заповедта да се връчи на директора на Дирекция „Съдебна и други специализирани дейности", да се публикува на Интернет-страницата на Министерство на правосъдието и да се изпрати на председателите на окръжните съдилища - за сведение и изпълнение.3000 Враца, Христо Ботев 29; тел. (092) 68 21 00; факс (092) 62 60 97  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР