В Окръжен съд - актуална до 01.12.2019г.
РАЦА
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
Съдии
Контакти и служби
Декларации по ЗПУКИ
декларации по ЗПКОНПИ
Нормативни документи. Вътрешни правила и заповеди
Новини/Прессъобщения
Архив до 2019г
Обяви/Конкурси
Изтекли конкурси
Съд-модел
Проект „Усъвършенстване на работните процеси в съда”
Съдебни актове
Обявления на ДСИ
Обявления на ЧСИ
Образци на документи
Отчетни доклади
Съдебни заседатели
Правна помощ
Съдебни преводачи
Архив до 2019г
за Вещи лица
Архив до 2019г
Защита на личните данни
Бюджет
 Съдебни преводачи  
 

ИНФОРМАЦИЯ

ОТНОСНО ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВКЛЮЧВАНЕ НА НОВИ СЪДЕБНИ ПРЕВОДАЧИ

    

 

 

    Във връзка с Наредба № Н-1 от 16.05.2014г. за съдебните преводачи, издадена от Министъра на правосъдието, обн. ДВ, бр. 43 от 23.05.2014г., Ви уведомяваме за следното:

Предложения за включване на специалисти в Списъка на съдебните преводачи за съдебния район на Окръжен съд - Враца могат да правят министерства, ведомства, учреждения, общини, съсловни и други организации и научни институти, както могат да се правят и лично от кандидатите.

Предложенията за включване в Списъка на съдебните преводачи за съдебния район на Окръжен съд - Враца се правят до административния ръководител- председателя  на Окръжен съд-Враца.

Лицето, което кандидатства за включване в списъка, подава пред Окръжен съд - Враца заявление на хартиен и електронен носител.

 

За вписването в списъка кандидатът представя към заявлението  (Приложение № 1) следните документи:

         1. лична карта – копие;

         2. сертификат за ниво по съответния чужд език С1 или С2 съгласно Общата Европейска езикова рамка;

         3. свидетелство за съдимост;

         4. декларация – съгласие на кандидата за вписването му в списъка на съдебните преводачи (Приложение № 2);

          5. документи, свързани със стаж по специалността, ако има такъв: нотариално заверено копие на трудова или служебна книжка или други документи, удостоверяващи стаж по специалността;

         6. декларация, че не е поставен под запрещение, не е лишен от право да упражнява професия или дейност (Приложение № 3);

         7. разрешение за постоянно пребиваване в Република България, ако лицето е чужд гражданин;

         8. удостоверение за ниво на достъп до класифицирана информация, ако притежава такова;

         9. декларация, че кандидатът не осъществява функции по правораздаване в системата на съдебната власт (Приложение № 4);

         10. декларация-съгласие за обработка на личните данни (Приложение № 5);

 

         Приложение 1 - заявление за вписване; 
         Приложение 2 - декларация; 
         Приложение 3 - декларация; 
         Приложение 4 - декларация;
         Приложение 5 - декларация

В предложенията се вписват трите имена на преводача, домашният му адрес, телефон за връзка и данни за неговото образование, специалност, месторабота, заеманата длъжност, продължителността на трудовия му стаж като преводач и допълнителната квалификация, ако има такава. Тези обстоятелства се удостоверяват със съответните документи, които се прилагат към предложението.

 Предложения за вписване в Списъка на съдебните преводачи се подават в Регистратурата на Окръжен съд - Враца или се изпращат по пощата на адрес: 3000, гр. Враца, бул. "Христо Ботев" № 29. Срокът за подаване е до 30 септември на всяка текуща година

Предложения  за други промени-изменения и/или допълнения  след публикуване  на вече утвърден  списък,  могат да се правят  през всяка  текуща година.

Всеки кандидат за съдебен преводач е задължен при вписване от Окръжен съд – Враца в регистъра на съдебните преводачи да представи документ за сключена застраховка "Професионална отговорност" за щети, които могат да възникнат при изпълнение на възложената му работа.

 

Публикувано на 06.08.2019г.

 

3000 Враца, Христо Ботев 29; тел. (092) 68 21 00; факс (092) 62 60 97  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР