В Окръжен съд - актуална до 01.12.2019г.
РАЦА
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
Съдии
Контакти и служби
Декларации по ЗПУКИ
декларации по ЗПКОНПИ
Нормативни документи. Вътрешни правила и заповеди
Новини/Прессъобщения
Архив до 2019г
Обяви/Конкурси
Изтекли конкурси
Съд-модел
Проект „Усъвършенстване на работните процеси в съда”
Съдебни актове
Обявления на ДСИ
Обявления на ЧСИ
Образци на документи
Отчетни доклади
Съдебни заседатели
Правна помощ
Съдебни преводачи
Архив до 2019г
за Вещи лица
Архив до 2019г
Защита на личните данни
Бюджет
 Обяви/Конкурси    Изтекли конкурси  
 Архив конкурсиКОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА 1 (ЕДНА) ЩАТНА БРОЙКА ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА"ПРОТОКОЛ от ТРЕТИ ЕТАП ОТ КОНКУРСА - СЪБЕСЕДВАНЕ и КРАЙНО КЛАСИРАНЕ

Публикуван на 21.02.2019г


СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО ТРЕТИ ЕТАП ОТ КОНКУРСА - СЪБЕСЕДВАНЕ

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО ТРЕТИ ЕТАП ОТ КОНКУРСА - СЪБЕСЕДВАНЕ

Списъците са публикувани на 13.02.2019г.


СПИСЪК на допуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността „съдебен деловодител“

СПИСЪК на недопуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността „съдебен деловодител“

Списъците са публикувани на 15.01.2019г.


 

ОКРЪЖЕН СЪД - ВРАЦА

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

 

За заемане на 2 (две) освобождаващи се щатни бройки за длъжността "съдебен деловодител".

1. Кратко описание на длъжността "съдебен деловодител": Окомплектова образуваните и разпределени на съдията-докладчик входящи документи; извършва вписвания в съответните деловодни книги; подрежда и докладва на съдията-докладчик новопостъпили документи към висящите дела; изпълнява разпореждания на съда, постановени в закрити и разпоредителни заседания; следи за изтичане на процесуалните срокове, представя делата на съдиите-докладчици и изпълнява техните указания; организира и поддържа подреждането на делата в деловодството; предоставя справки по делата; подготвя и изпраща до съответната инстанция делата по разпореждане на съдията-докладчик, по които са постъпили жалби; проверява ежемесечно делата без движение и спрените дела и ги докладва на съдията-докладчик; изпълнява и други задължения, свързани с документооборота и определени със заповед на административния ръководител на съда или с разпореждане на съдебния администратор.

2. Минимални и специфични изисквания към кандидатите:

 • да имат завършено висше образование с образователна степен "бакалавър" или "магистър";
 • да са български граждани, граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;
 • да са навършили пълнолетие;
 • да не са поставени под запрещение;
 • да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;
 • да не са лишени по съответен ред от правото да заемат определена длъжност;
 • да не са в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с лице, с което е във фактическо съжителство, с роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително;
 • да не са едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация;
 • да не са съветник в общински съвет;
 • да не заемат ръководна или контролна длъжност в политическа партия;
 • да не работят по трудово правоотношение при друг работодател, освен като преподавател във висше училище /изискването следва да е налице към датата на заемане на длъжността, ако кандидата спечели конкурса/;
 • да не са адвокат, нотариус, частен съдебен изпълнител или упражняващи друга свободна професия;
 • да имат отлични познания по общи деловодни техники и работа със стандартно офис - оборудване;
 • да имат отлични познания по стилистика, правопис, граматика и пунктуация;
 • отлични познания и умения за текстообработка с MS Word и обработка на данни с MS Excel;
 • да притежават отлични познания относно общата нормативна уредба на съдебната власт, работата на съдебната администрация (Закон за съдебната власт, Правилник за администрацията в съдилищата;
 • да са комуникативни.

3. Предимства: Наличие на опит при изпълнение на функции, идентични или сходни с тези на длъжността "съдебен деловодител".

4. Минимален размер на основната заплата: 621 лв. и възнаграждение за ранг 25 лева.

5. Необходими документи:

ВАЖНО: При подаване на документите кандидатите следва да предоставят оригинал на документите за завършено образование, придобита квалификация и трудов стаж за извършване на проверка за достоверността на представените копия.

Копията на посочените документи следва да бъдат саморъчно заверени.

6. Начин на провеждане на конкурса:

 • Първи етап - проверка на документите на кандидатите;
 • Втори етап - писмен тест и практически изпит;
 • Трети етап - събеседване.

Подробни данни за етапите на конкурса се съдържат в Заповед № 728/06.12.2018г. на адм.ръководител на съда, публикувана на интернет страницата на съда и е на разположение на кандидатите в Информационния център на Окръжен съд - Враца.

7 Срок за подаване на документите: 30 календарни дни, считано от датата на публикуване на обявата.

8. Място за подаване на документите:

гр. Враца, бул. "Христо Ботев" № 29, Съдебна палата, І етаж – Информационен център на Окръжен съд - Враца, всеки работен ден от 09.00ч. до 17.00ч.

9. Списъците и другите съобщения във връзка с конкурсите ще се обявят на интернет-страницата на Окръжен съд - Враца - www.vratza.court-bg.org, както и чрез поставянето им на таблото за съобщения в Информационен център на съда

10. Длъжностната характеристика е на разположение на кандидатите в Информационен център на Окръжен съд - Враца и на интернет страницата на съда.

 

ОБЯВАТА Е ПУБЛИКУВАНА ВЪВ ВЕСТНИК "КОНКУРЕНТ" БР. 234/10.12.2018Г.

Публикувана на уеб-страницата на съда на 10.12.2018г.


 

 

 

 


ОКРЪЖЕН СЪД ГР. ВРАЦА

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

за 1 (една) щатна бройка за длъжността "съдебен секретар";
1. Кратко описание на длъжността "съдебен секретар": Изпълнява дейности по подготовката на делата за разглеждане в съдебни заседания; изготвя и прилага към делото протоколи от съдебните заседания; подготвя формуляри, графици и други документи; извършва и други дейности.
2. Минимални и специфични изисквания към кандидатите за длъжността "съдебен секретар"

 • да има завършено средно образование и компютърна грамотност;
 • отлично владеене на машинопис;
 • отлични познания по стилистика, правопис, граматика и пунктуация;
 • отлични познания и умения за текстообработка с MS Word и обработка на данни с MS Excel;
 • отлични познания относно общата нормативна уредба на съдебната власт, работата на съдебната администрация (Закон за съдебната власт, Правилник за администрацията в съдилищата);
 • отлична комуникативност.

3. Предимства към кандидатите за длъжността "съдебен секретар": Владеенето на десетопръсната система за писане на кирилица с клавиатурна подредба по БДС е предимство.
4. Минимален размер на основната заплата за длъжността "съдебен секретар" : 646 лв.
5. Необходими документи:

 • заявление (по образец);
 • подробна професионална автобиография-тип CV;
 • отговаря на изискванията за заемане на длъжността, за което прилага декларации по чл. 340а, ал.1 и 2 от Закона за съдебната власт (по образец);
 • декларация по чл. 107а КТ;
 • декларация, че дава своето съгласие Окръжен съд, гр. Враца, като администратор на лични данни да събира, обработва и съхранява личните данни на кандидата, както и да публикува имената му на интернет страницата на съда, във връзка с провеждането на конкурса;
 • копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация и правоспособност;
 • копия от документи, удостоверяващи трудовия стаж-трудова, служебна или осигурителна книжка (когато се заявява, че има трудов стаж);
 • копие от документ, удостоверяващ владеене на машинопис;
 • копие от документ, удостоверяващ придобиване на компютърна грамотност;
 • свидетелство за съдимост – оригинал;
 • медицинско свидетелство за постъпване на работа (със заверка от Центъра за психично здраве, че кандидатът не страда от психични заболявания) – оригинал;
 • копие от лична карта;
 • препоръки (по желание на кандидата);
 •  пълномощно за подаване на документи (когато не се подават лично от кандидата).

Копията на посочените документи следва да бъдат саморъчно заверени.
6. Начин на провеждане на конкурсите:
за длъжността "съдебен секретар":

 • по документи;
 • практически изпит – проверка на компютърните и машинописните умения на кандидатите – диктовка на текст и съставяне на писмо;

7. Срок за подаване на документите: 30 календарни дни, считано от датата на публикуване на обявата.
8. Място за подаване на документите:
гр. Враца, бул. "Христо Ботев" № 29, Съдебна палата, І етаж – Информационен център на Окръжен съд гр. Враца, всеки работен ден от 09.00ч. до 17.00ч.
9. Списъците и другите съобщения във връзка с конкурсите ще се обявят на интернет-страницата на Окръжен съд гр.Враца - www.vratza.court-bg.org, както и чрез поставянето им на таблото за съобщения в  Информационен център на Окръжен съд гр. Враца.
10. Длъжностната характеристика е на разположение на кандидатите в Информационен център на Окръжен съд гр. Враца и на интернет страницата на Окръжен съд гр. Враца.
11. Допълнителни условия: Първоначален трудов договор се сключва със срок на изпитване до 6 месеца в полза на работодателя. При сключване на договора спечелилият кандидат попълва нови декларации за обстоятелствата по чл.107а, ал.1 от КТ, вр. с чл.35, ал.1, т.1 и 2 Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество.

Приложения:

Образци на документи:

1. Заявление за кандидатстване на работа;
2. Декларация за липса на обстоятелствата по чл.107а, ал.1 от Кодекса на труда;
3. Декларация по чл. 340а, ал. 1 от Закона за съдебната власт;
4. Декларация по чл. 340а, ал. 2 от Закона за съдебната власт;
5. Декларация за обработка на личните данни.

Обявата е публикувана във в. „Конкурент” – бр. 118/26.06.2018г.
Публикувана на страницата на 26.06.2018г.


Списък на допуснатите и недопуснатите до практически изпит кандидати в конкурса за "съдебен секретар"

Публикуван на страницата на 01.08.2018г.


ПРОТОКОЛ от 13.09.2018г. от заседание на комисията по провеждане на конкурса за 1 щатна бройка за длъжността "СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР"

Публикуван на страницата на 13.09.2018г.

 

---------------------------

ОКРЪЖЕН СЪД-ВРАЦА ОБЯВЯВА КОНКУРС

за ученическо есе на тема

"Общество, закон, съд - очаквания и реалност"

 

РЕГЛАМЕНТ

за провеждане на конкурса за ученическо есе

през 2017 г.

 

1/ В конкурса могат да участват ученици от 11-и и 12-и класове на училищата-партньори в образователната програма за учебната 2017/2018 г. - СУ "Христо Ботев", гр.Враца, ПЕГ "Йоан Екзарх", гр.Враца, СУ "Козма Тричков", гр.Враца и СУ "Васил Кънчов", гр.Враца.

 

2/ Есетата трябва да бъдат подадени в срок до 17:00 часа на 30.11.2017 г. на адрес: гр.Враца, ул."Христо Ботев" № 29, Регистратура на Окръжен съд-Враца или на e-mail: оs.vrаса@аbv.bg.

 

3/ Целта на инициативата е да се провокират творческите търсения на учениците, да се повиши правната им култура и вниманието към съдебната власт.

 

4/ Всяко есе трябва да съдържа следната информация:

- име, презиме и фамилия на участника;

- пълно наименование на училището, клас;

- електронен адрес и телефонен номер на участника.

 

5/ Всеки участник има право да участва с едно есе.

 

6/ Конкурсните работи трябва да отговарят на следните изисквания:

- Формат: DOC или DOCX на Microsoft Word;

-Обем: до 3 печатни страници, формат А4;

- Шрифт: Times New Roman;

-Размер на шрифта: 14.

 

7/ Критерии при оценяването:

-Демонстриране на познания по темата;

-Теза, съответстваща на формулираната тема;

-Оригиналност и творчески подход;

-Недвусмислено изразяване на лична позиция;

-Удачно подбрани аргументи;

-Използване на подходящи стилно-езикови средства за постигане на убедителност и въздействие;

-Спазване на езиковите норми.

 

8/ Победителите, класирани на І-во, ІІ-ро и ІІІ-то място ще бъдат наградени с парични награди.

9/ Връчването на наградите и грамоти за участие ще се проведе в Деня на отворените врати на 08.12.2017 г. в 11:00 часа в Окръжен съд-Враца.

 

Отличените есета ще бъдат публикувани на интернет страницата на Окръжен съд-Враца в Раздел "Обяви/Конкурси".

Публикувано на 25.10.2017г.

След проведен конкурс за ученическо есе на тема "Общество, закон, съд - очаквания и реалност", бе направено класиране на постъпилите 20 броя есета.

На първо място бе класирано есето на Михаил Орлинов Митев, от 12Б клас на СУ „Христо Ботев“ гр. Враца, което публикуваме ТУК.

Бе връчена и специална награда, учредена от съдиите на Михаела Красимирова Николова от 10А клас на СУ “Васил Кънчов“ гр. Враца, което също публикуваме ТУК.

------------------------------------------


Административният ръководител-председател на Окръжен съд Враца

О Б Я В Я В А    К О Н К У Р С

за длъжността „съдебен статистик” в звено “Информационни технологии и статистика” в общата администрация на Окръжен съд Враца

Конкурсът ще се проведе на три етапа: проверка на документите на кандидатите,  практически изпит и събеседване при следните изисквания:

Образование: висше образование  с образователна степен  „бакалавър” или „магистър”.

Кратко описание на длъжността: Подпомага административния ръководител и съдебния администратор в събирането и обобщаването на статистическата информация, изготвя и изпраща в определените срокове видовете статистически отчети. Събира, обработва и предоставя статистическа информация за работата на съда. Извършва технически задачи, свързани със събиране на данни, със създаване, поддържане и използване на книгите и регистрите в съда за нуждите на статистиката. Използва стандартни компютърни софтуерни пакети за извършване на статистически и подобни изчисления. Подготвя статистически и други резултати за представяне в графични или таблични форми.

Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността, на които кандидатите следва да отговарят, а именно: да са български граждани; да имат завършено висше образование с образователна степен „бакалавър” или „магистър”и компютърна грамотност; да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер; да не са поставени под запрещение; да не са лишавани по съответния ред от правото да заемат определена длъжност; да не са в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с лице, с което е във фактическо съжителство, с роднини по права линия без ограничения, по съребрена линия или по сватовство до четвърта степен включително; да не са еднолични търговци, неограничено отговорни съдружници в търговско дружество, управители, търговски пълномощници, търговски представители, прокуристи, търговски посредници, ликвидатори или синдици, членове на органи на управление или контрол на търговско дружество или кооперация; да не са народни представители; да не заемат ръководна или контролна длъжност на национално равнище в политическа партия.

Специфични изисквания по чл. 135, ал.1, т.3 от ПАС: отлични познания и умения за работа с операционна система MS Windows XP, MS Windows 7,  MS Office (MS Word и MS Excel),  Internet и работа с електронна поща; отлични познания по общи деловодни техники и отлични умения за работа със съвременна офис техника и офис процедури; отлични познания по стилистика, правопис, граматика и пунктуация; да са комуникативни и да притежават необходимите нравствени и професионални качества.

Предимства: Наличие на образование по специалност „Статистика” или изучаван предмет „Статистика” в рамките на висшето образование.

Минимален размер на основната заплата: 527 лв.

Размер на основното трудово възнаграждение: от 527 лв. до 660 лв., съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията на органите на съдебната власт. На служителите се заплаща ежемесечно и допълнително възнаграждение за ранг (минималният ранг за длъжността е V-и – с допълнително възнаграждение в размер на 25.00 лв., а максималният ранг е І-ви – с допълнително възнаграждение в размер на 200 лева), както и за придобит трудов стаж и професионален опит.

Необходими документи: Писмено заявление (по образец) за участие в конкурса, към което кандидатът прилага: подробна професионална автобиография – тип CV; копие от лична карта (саморъчно заверено); декларация по чл.136, ал.2, т.1 от ПАС (по образец), че кандидатът е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен от правото да заема определена длъжност; декларация от кандидата за липса на обстоятелствата по чл. 131 от ПАС, във връзка с чл.107а от КТ (по образец); копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителни квалификации, които се изискват за длъжността(саморъчно заверени);  копия от документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж – трудова, служебна или осигурителна книжка (саморъчно заверени); копия от документи, удостоверяващи компютърна грамотност;  свидетелство за съдимост в оригинал; медицинско свидетелство за постъпване на работа в оригинал; медицинско удостоверение, издадено в резултат на извършен медицински преглед, че лицето не страда от психическо заболяване в оригинал;  препоръки от предходни работодатели (представят се по желание на кандидата); нотариално заверено пълномощно за подаване на документи (когато не се подават лично от кандидата). Документите се подават лично или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно).

Образци на заявлението и декларациите, както и екземпляри от заповедта на адм. ръководител и длъжностната характеристика за конкурсната длъжност са на разположение на кандидатите на интернет сайта на съда, както и в Информационния център на съда.

Място за подаване на документите: Окръжен съд Враца, сградата на Съдебна палата гр. Враца, бул. “Хр. Ботев” № 29, І етаж – Информационен център на Окръжен съд Враца, всеки работен ден от 9.30 до 17.00ч.

Срок за подаване на документите: един месец, считано от датата на публикуване на обявата за конкурса.

Начин на провеждане на конкурса: Описан е в заповедта на адм. ръководител.

Списъците и другите съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на Интернет-страницата на Окръжен съд Враца – www.vratza.court-bg.org, както и чрез поставянето им на таблото за съобщения в Информационния център на съда.

Допълнителни условия: Първоначален трудов договор се сключва със срок на изпитване до 6 месеца в полза на работодателя. При сключване на договора спечелилият кандидат попълва нова декларация за обстоятелствата по чл.107а, ал.1 от КТ.

Обявата е публикувана във в. „Конкурент” – бр. 233/05.12.2016г.

Публикувана на 05.12.2016г.

ЗАПОВЕД за обявяване  на конкурс за назначаване на 1 (една) щатна бройка на длъжността "съдебен статистик”, налична по щата на Окръжен съд Враца.

Длъжностна характеристика на съдебен статистик в Окръжен съд Враца.

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ:

1. Заявление за кандидатстване на работа;

2.Декларация по чл.136, ал.2, т.1 от ПАС;

3.Декларация за липса на обстоятелствата по чл.132 от ПАС, във връзка с чл.107а от КТ.


Списък на допуснатите до практически изпит кандидати в конкурса за съдебен статистик

Публикуван на 11.01.2017г.


Списък на допуснатите до събеседване кандидати в конкурса за съдебен статистик

Списък на недопуснатите до събеседване кандидати в конкурса за съдебен статистик

Публикувани на 27.01.2017г.

Протокол от третия етап на конкурса за длъжността „Съдебен старистик” в Окръжен съд гр. Враца.

Публикуван на 01.02.2017г.


Административният ръководител-председател на Окръжен съд Враца

О Б Я В Я В А    К О Н К У Р С

за длъжността „съдебен деловодител” в служба “Съдебно деловодство” в специализираната администрация на Окръжен съд Враца

Конкурсът ще се проведе на три етапа: проверка на документите на кандидатите,  писмен тест и практически изпит, и интервю при следните изисквания:

Образование: висше образование  с образователна степен  „бакалавър” или „магистър”;

Кратко описание на длъжността: Образува и придвижва първоинстанционни и второинстанционни дела, прилага към делата новопостъпили документи, подрежда и номерира документите към делата, подготвя делата за доклад, изпълнява указанията на председателя на състава по делото, изготвя списъци на призованите за първо по делото заседание, изготвя и изпраща уведомления за решения и определения по делата, изготвя преписи от постановените съдебни актове,   отразява в електронна папка съответния статус и местоположението на делото, вписва данни по делата - ръчно и на компютър, прави справки по делата.

Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността, на които кандидатите следва да отговарят, а именно: да са български граждани; да имат завършено висше образование с образователна степен „бакалавър” или „магистър”и компютърна грамотност; да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер; да не са поставени под запрещение; да не са лишавани по съответния ред от правото да заемат определена длъжност; да не са в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с лице, с което е във фактическо съжителство, с роднини по права линия без ограничения, по съребрена линия или по сватовство до четвърта степен включително; да не са еднолични търговци, неограничено отговорни съдружници в търговско дружество, управители, търговски пълномощници, търговски представители, прокуристи, търговски посредници, ликвидатори или синдици, членове на органи на управление или контрол на търговско дружество или кооперация; да не са народни представители; да не заемат ръководна или контролна длъжност на национално равнище в политическа партия.

Специфични изисквания по чл. 135, ал.1, т.3 от ПАС: да имат отлични познания по общи деловодни техники и работа със стандартно офис-оборудване; да имат отлични познания по стилистика, правопис, граматика и пунктуация; да имат отлични познания и умения за текстообработка с MS Word; да притежават отлични познания относно общата нормативна уредба на съдебната власт и работата на съдебната администрация (Закон за съдебната власт и Правилник за администрацията на съдилищата (ПАС); да са комуникативни и да притежават необходимите нравствени и професионални качества.

Предимства: Наличие на опит при изпълнение на функции, идентични или сходни с тези на длъжността „съдебен деловодител”.

Минимален размер на основната заплата: 539лв.

Необходими документи: Писмено заявление (по образец) за участие в конкурса, към което кандидатът прилага: подробна професионална автобиография – тип CV; копие от лична карта; декларация по чл.136, ал.2, т.1 от ПАС (по образец), че кандидатът е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен от правото да заема определена длъжност; декларация от кандидата за липса на обстоятелствата по чл. 131 от ПАС, във връзка с чл.107а от КТ (по образец); копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителни квалификации, които се изискват за длъжността; копия от документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж – трудова, служебна или осигурителна книжка (при наличие на такъв); копия от документи, удостоверяващи компютърна грамотност: Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet и работа с  електронна поща;  свидетелство за съдимост в оригинал; медицинско свидетелство за постъпване на работа (със заверка от Центъра за психично здраве, че кандидатът не страда от психични заболявания) в оригинал;  препоръки от предходни работодатели (представят се по желание на кандидата); нотариално заверено пълномощно за подаване на документи (когато не се подават лично от кандидата). Копията на посочените документи следва да бъдат саморъчно заверени.

Образци на заявлението и декларациите, както и екземпляр от длъжностна характеристика за конкурсната длъжност са на разположение на кандидатите на интернет сайта на съда, както и в Информационния център на съда.

Място за подаване на документите: Окръжен съд Враца, сградата на Съдебна палата гр. Враца, бул. “Хр. Ботев” № 29, І етаж – Информационен център на Окръжен съд Враца, всеки работен ден от 9.30 до 17.00ч.

Срок за подаване на документите: един месец, считано от датата на публикуване на обявата за конкурса.

Списъците и другите съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на Интернет-страницата на Окръжен съд Враца – www.vratza.court-bg.org, както и чрез поставянето им на таблото за съобщения в Информационния център на съда.

Допълнителни условия: Първоначален трудов договор се сключва със срок на изпитване до 6 месеца в полза на работодателя. При сключване на договора спечелилият кандидат попълва декларация за обстоятелствата по чл.107а, ал.1 от КТ.
Обявата е публикувана във в. „Конкурент” – бр. 89/10.05.2016г.

Публикувана на 10.05.2016г.

ЗАПОВЕД за обявяване  на конкурс за назначаване на 1 (една) щатна бройка на длъжността "съдебен деловодител”, налична по щата на Окръжен съд Враца.

Длъжностна характеристика на съдебен деловодител в Окръжен съд Враца.

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ:

1. Заявление за кандидатстване на работа;

2.Декларация по чл.136, ал.2, т.1 от ПАС;

3.Декларация за липса на обстоятелствата по чл.131 от ПАС, във връзка с чл.107а от КТ.


СПИСЪК на допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността „Съдебен деловодител” в Окръжен съд гр. Враца.

Публикуван на 20.06.2016г.

СПИСЪК на допуснатите до интервю кандидати за длъжността „Съдебен деловодител” в Окръжен съд гр. Враца.

Публикуван на 07.07.2016г.

СПИСЪК на недопуснатите до интервю кандидати за длъжността „Съдебен деловодител” в Окръжен съд гр. Враца.

Публикуван на 07.07.2016г.

Протокол от третия етап на конкурса за длъжността „Съдебен деловодител” в Окръжен съд гр. Враца.

Публикуван на 15.07.2016г.3000 Враца, Христо Ботев 29; тел. (092) 68 21 00; факс (092) 62 60 97  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР