В Окръжен съд - актуална до 01.12.2019г.
РАЦА
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
Съдии
Контакти и служби
Декларации по ЗПУКИ
декларации по ЗПКОНПИ
Нормативни документи. Вътрешни правила и заповеди
Новини/Прессъобщения
Архив до 2019г
Обяви/Конкурси
Изтекли конкурси
Съд-модел
Проект „Усъвършенстване на работните процеси в съда”
Съдебни актове
Обявления на ДСИ
Обявления на ЧСИ
Образци на документи
Отчетни доклади
Съдебни заседатели
Правна помощ
Съдебни преводачи
Архив до 2019г
за Вещи лица
Архив до 2019г
Защита на личните данни
Бюджет
 за Вещи лица    Архив до 2019г  
 Архив до 2019г.

АКТУАЛИЗИРАН  СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за вещи лица за съдебния район на Окръжен съд - Враца и Административен съд - Враца за 2019 г.

Утвърден с решение по протокол от 23.10.2018г., т.4 на
Комисията по чл.401, ал.1 от ЗСВ
(Публикуван в ДВ. бр.8 от 25.01.2019г.)


НА ВНИМАНИЕТО НА ВЕЩИТЕ ЛИЦА, ВПИСАНИ В СПИСЪКА НА ВЕЩИТЕ ЛИЦА ЗА СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА ОКРЪЖЕН СЪД ВРАЦА И АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ВРАЦА!!!

         Съгласно чл.35, ал.2 от Наредба №2 от 29.06.2015г. към всяка експертиза вещото лице е длъжно да представи декларация, че не е в конфликт на интереси във връзка с изготвянето й.

Заповед №468/30.07.2015г. на Председателя на Окръжен съд - Враца

 Декларация (изтегли образец)попълва се за всяка конкретно възложена експертиза

Публикувано на 31.07.2015г.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е
НА ВНИМАНИЕТО НА ВЕЩИТЕ ЛИЦА, ВПИСАНИ В СПИСЪКА НА ВЕЩИТЕ ЛИЦА ЗА СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА ОКРЪЖЕН СЪД ВРАЦА И АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ВРАЦА!!!

В изпълнение на Заповед 446/30.07.2015г. на Председателя на Окръжен съд – Враца и

Във връзка с актуализиране Списъка на специалистите, утвърдени за вещи лица за съдебния район на Окръжен съд Враца и Административен съд Враца за 2016 година, всички специалисти, включени в Списъка и желаещи да продължат да работят като вещи лица, трябва в срок до 20 септември 2015г. да заявят това писмено, като представят в Окръжен съд Враца следните документи:

1. Заявление по образец (на хартиен носител).

2. Декларация по чл.11, т.6 и т.9, във връзка с  чл.7, т.4 и т.5 от  Наредба №2/29.06.2015г.  

3. Документ за завършено специално обучение в Академията на МВР или в Научноизследователския институт по криминалистика и криминология на МВР (за вещо лице, което е служител на МВР - заверено от кандидата копие)

4. Документ за успешно завършен период на изпитване по реда и при условията на Закона за Министерство на вътрешните работи (за вещо лице, което е служител на МВР - заверено от кандидата копие)

5. Документ, удостоверяващ наличието на квалификация, придобита след първоначалното вписване като вещо лице

 

Образци на документи за попълване:

 

ДОКУМЕНТИТЕ СЕ ПОДАВАТ ПРИ СЪДЕБНИЯ АДМИНИСТРАТОР НА СЪДА или при ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ „ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ”, ИЛИ СЕ ИЗПРАЩАТ ПО ПОЩАТА до 20 септември 2015г.  

Документите могат да се подават и чрез съответния  районния съд от Врачански съдебен район (РС Бяла Слатина, РС Козлодуй, РС Мездра и РС Оряхово).

 ВАЖНО: Ако до 20 септември 2015г. вещо лице, вписано в Списъка на специалистите, утвърдени за вещи лица за съдебния район на Окръжен съд Враца и Административен съд Враца не подаде заявление и описаните по-горе документи, съответното вещо лице няма да бъде включено в актуализирания списък на вещите лица за 2016г.

Публикувано на 31.07.2015г.ИНФОРМАЦИЯ
относно процедурата за включване на нови експерти в Списъка с вещи лица за 2016г.

      На основание чл.402, във връзка с чл.398, ал.1 от Закона за съдебната власт и Заповед №476/30.07.2015г. на Административния ръководител-председател на ОС Враца в съда е открита процедура за допълване на утвърдения Списък на вещите лица за съдебния район на Окръжен съд Враца и Административен съд Враца.

      Съгласно чл.402, ал.1 от ЗСВ предложенията/заявленията  за изменение и допълнение на  утвърдения  Списък  на вещите лица  се приемат  до 30 септември 2015г.

 

      За вещо лице  може да бъде  утвърдено дееспособно лице, което отговаря на следните изисквания:

 

1. притежава степен на образование или професионална квалификация съответна на вида експертиза, за която кандидатства, съобразно приложение №1 към Наредба № 2 от 29.06.2015г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица;

2. има завършено специално обучение в Академията на МВР или в Научноизследователския институт по криминалистика и криминология на МВР (за кандидат-вещи лица, които са служители на МВР)

3. има най-малко 5 (пет) години стаж по специалността;

4. има успешно завършен период на изпитване по реда и при условията на Закона за Министерство на вътрешните работи (за кандидат-вещи лица, които са служители на МВР)

5. не е осъждано за престъпление от общ характер;

6. не е лишено от право да  упражнява  професия или дейност;

7. не осъществява функции  по правораздаване  в системата на съдебната власт;

8. има разрешение за постоянно пребиваване в Република България, ако  лицето не е български гражданин или гражданин на Европейския съюз, на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария.

 

Лицата, които кандидатстват за вписване в Списъка на вещите лица, трябва да представят следните документи:

 

1.    заявление - по образец (на хартиен и електронен носител) 
и документите, посочени
в чл.11 от Наредба №2 от 29.06.2015г. за вписването, квалификацията и възнаграждението на вещите лица, а именно:

2.    лична карта – заверено от кандидата копие;

3. диплом за завършена степен на образование и/или професионална квалификация – нотариално заверено копие;

4.    документ за завършено специално обучение в Академията на МВР или в Научноизследователския институт по криминалистика и криминология на МВР (за кандидат-вещо лице, което е служител на МВР) - заверено от кандидата копие;

5.    документ за успешно завършен период на изпитване по реда и при условията на Закона за Министерство на вътрешните работи (за кандидат-вещо лице, което е служител на МВР) - заверено от кандидата копие;

6.    свидетелство за съдимост, в което изрично да е посочено, че се издава, за да послужи за вписване в Списъка на вещите лица за съдебен район  на ОС Враца и АдмС Враца;

7. документи, свързани със стаж по специалността: (нотариално заверено копие на трудова или служебна книжка, а за лицата със свободни професии – доказателство за регистрацията или за вписването им, удостоверяващи стаж по специалността не по-малко от 5 години);

8. декларация – съгласие на кандидата за вписването му в Списъка на вещите лица;

9.    декларация, че лицето не е поставено под запрещение, не е лишено от право да упражнява професия или дейност – по образец;

10.     декларация, че лицето не осъществява функции по правораздаване   в системата на съдебната власт – по образец;

11. разрешение за постоянно пребиваване в Република България - заверено от кандидата копие (ако лицето, което кандидатства за вещо лице не е български гражданин или гражданин на Европейския съюз, на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария);

12.     удостоверение за ниво на достъп до класифицирана информация (при наличие на издадено такова);

13.     документ, удостоверяващ наличието на допълнителна квалификация – нотариално заверено копие;

14.     актуална снимка (формат за документи за самоличност) за издаване „Карта на вещо лице”;

Образци на документи за попълване:

  

ДОКУМЕНТИТЕ СЕ ПОДАВАТ ПРИ СЪДЕБНИЯ АДМИНИСТРАТОР НА СЪДА или при ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ „ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ”, ИЛИ СЕ ИЗПРАЩАТ ПО ПОЩАТА до 30 септември 2015г. 

 Публикувано на 31.07.2015г.


      

НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ:

 

 

3000 Враца, Христо Ботев 29; тел. (092) 68 21 00; факс (092) 62 60 97  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР