В Окръжен съд - актуална до 01.12.2019г.
РАЦА
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
Съдии
Контакти и служби
Декларации по ЗПУКИ
декларации по ЗПКОНПИ
Нормативни документи. Вътрешни правила и заповеди
Новини/Прессъобщения
Архив до 2019г
Обяви/Конкурси
Изтекли конкурси
Съд-модел
Проект „Усъвършенстване на работните процеси в съда”
Съдебни актове
Обявления на ДСИ
Обявления на ЧСИ
Образци на документи
Отчетни доклади
Съдебни заседатели
Правна помощ
Съдебни преводачи
Архив до 2019г
за Вещи лица
Архив до 2019г
Защита на личните данни
Бюджет
 Новини/Прессъобщения    Архив до 2019г  
 Архив до 2019г.
Untitled Document

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На 07.12.2018г. от 10.30 ч. в Съдебната палата в гр.Враца се проведе ден на отворените врати под наслов "Ролята на медиите, като връзка между съда и обществеността". В рамките на деня се проведе дискусия с участието представители на медиите работещи на територията на област Враца, представители на обществеността и съдии от Окръжен съд гр. Враца. Целта на дискусията беше да се изследва ролята на медиите при формиране на общественото мнение за цялостната дейност на съда, опасността от неговата дезиформираност, както и провежданата медийна политика от Окръжен съд-Враца. Интерес към събитието проявиха не само граждани на областта, но и млади хора живеещи извън нея.
Деня на отворените врати се откри от председателя на Окръжен съд гр. Враца г-жа Надя Пеловска, която очерта рамките на дискусията, поставяйки най-острите проблеми в процеса съд-медии- общественост.
Участниците в информационната програма се обединиха около позицията, че медиите имат значителна роля при отразяването работата на съда и участват при формиране отношението на гражданите. В светлината на конституционните задължения на съдебната система, целящи като краен резултат постигането на обществена и социална стабилност в държавата, се отчете необходимостта от по-широко и обективно отразяване на работата й и повишаване правната култура на отделния член на обществото. Констатира се недостатъчност на информацията относно гражданските и търговски дела разглеждани от съда.
За да се постигне по-голяма прозрачност за работата на съда се направиха редица предложения за нови форми на работа с отделни групи граждани.

 

 

От Ръководството

 

 


 

 

П О К А Н А

 

 

На 07.12.2018г. от 10.30 ч. в Съдебната палата в гр.Враца, ще се проведе ден на отворените врати под наслов "Ролята на медиите, като връзка между съда и обществеността". В рамките на деня ще се проведе дискусия с участието представители на медиите работещи на територията на област Враца, представители на обществеността и съдии от Окръжен съд гр. Враца. Целта на дискусията е да се изследва ролята на медиите при формиране на общественото мнение за цялостната дейност на съда, възможностите за неговата деформация, както и провежданата медийна политика от Окръжен съд-Враца. Искрено се надяваме, че ще уважите нашата покана и предвиденото събитие ще протече ползотворно.

Ръководство на Окръжен съд гр. Враца

         


 

 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

 

Ежегодно съдилищата от апелативен район София провеждат съвещание за анализ и обобщаване на практиката по граждански, наказателни и търговски дела. Домакинството се поема на ротационен принцип от окръжните съдилища в района. За 2018 г. домакин на ежегодната среща, която се  проведе на 28.09.2018 г.,  бе Окръжен съд-Враца В нея участваха съдии от Апелативен съд гр. София, Софийски градски съд, Окръжен съд гр. София, Окръжен съд гр. Перник, Окръжен съд гр. Кюстендил, Окръжен съд гр. Видин, Окръжен съд гр. Монтана и Окръжен съд гр. Враца.

 Съвещанието беше открито от председателя на Окръжен съд-Враца г-жа Надя Пеловска, която приветства участниците и изрази увереност, че предложените теми представляват интерес за всички магистрати и дискусиите по тях ще бъдат ползотворни.

         

http://osvratsa.eu/site/img/2018/zs/image005.jpg

http://osvratsa.eu/site/img/2018/zs/image002.jpg

 

http://osvratsa.eu/site/img/2018/zs/image006.jpg

                        

 

Приветствие към съдиите от апелативния район поднесе и председателя на Апелативен съд гр. София, г-жа Даниела Дончева. В словото си тя специално подчерта отличната организация по провеждането на съвещанието. Спря се на необходимостта от осъществяването на подобни събирания, които способстват за повишаване професионалната подготовка на съдиите и пожела ползотворна работа.

 

         

http://osvratsa.eu/site/img/2018/zs/image008.jpg

 

Съгласно предварително изготвената програма, дискусиите бяха разделени на два модула: граждански и търговски, и наказателен. В рамките на първия модул бяха предвидени два панела. Единият обхващаше актуални въпроси от търговското право - "Проблеми в производството по несъстоятелност и преглед на актуалната съдебна практика" с модератор съдия Бистра Николова от Софийски апелативен съд, а вторият включваше теми от гражданското право -"Проблеми свързани с обжалване действията на съдебните изпълнители" и "Прилагане на Кодекса на застраховането" с модератор съдия Иво Дачев от Апелативен съд гр. София.

                     

          

Вторият модул беше предназначен за съдиите разглеждащи наказателни дела. В неговите рамки се дискутираха две теми: "Анализ и обобщаване на съдебната практика във връзка с последните изменения на НПК" с модератор съдия Маргарита Шербанова от АС-София и "Постановяване на условно предсрочно освобождаване по отношение на лишен от свобода, на кого предстои да изтърпи и друго наказание лишаване от свобода" с модератор съдия Александър Желязков от САС-София.

 

http://osvratsa.eu/site/img/2018/zs/image015.jpg

http://osvratsa.eu/site/img/2018/zs/image016.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Във всички модули се проведоха оживени дискусии. Поставиха се редица въпроси свързани с противоречивата практика по предложените теми и се стигна до тяхното разрешение.

 

След приключване на деловата работа се организира посещение в Историческия музей в гр. Враца, където се разгледа Рогозенското съкровище.

 

 

                                                         Ръководство


 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В периода от 2 януари  до 31 януари 2018 г. в Окръжен съд Враца ще се извърши инвентаризация на делата  в деловодствата на съда.
По време на инвентаризацията съдебните деловодители ще съставят описи на всички дела, разгледани от съдебните състави през 2017 г.
В тази връзка в посочения период справките по делата в деловодствата ще се извършват само във времето от 8.30 до 12:00 часа всеки работен ден.
През целия работен ден справки по дела ще се извършват от деловодната програма чрез служба „Регистратура” в Информационния център на съда.

С оглед огромните усилия, които деловодителите трябва да положат, за да приключат в срок описването на делата, моля гражданите и адвокатите да подходят с разбиране.

Административен ръководител -
председател  на ОС Враца     
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На 08.12.2017 год. за пета поредна година Окръжен съд гр. Враца проведе информационната програма  "Ден на отворените врати" под надслов "Обществени очаквания - реално правосъдие", с цел повишаване правната култура на обществото и познанията за ролята и функциите на съда. В рамките на събитието се проведоха два модула. В първия от тях взеха участие ученици от СУ "Христо Ботев", СУ "Васил Кънчов" и СУ Козма Тричков" всички от гр. Враца, участници в обявения от съда конкурс за есе на тема "Общество, закон, съд - очакване и реалност". В конкурса участваха 20 есета, които се оцениха от комисия от съдии. В деня на отворените врати председателя на съда Надя Пеловска обяви отличените писмени работи. С насърчителна награда беше отличена Михаела Красимирова Николова от 10а клас на СУ Васил Кънчов" гр. Враца. На трето място се класира есето изготвено от Елена Искренова Георгиева от 11а клас на СУ "Васил Кънчов" гр. Враца. На второ място беше отличена работата на Емили Ангелова Илиева от СУ "Козма Тричков". Първа награда се присъди единодушно на ученика от 12б клас на СУ "Христо Ботев" гр. Враца Михаил Орлинов Митев.  

След награждаването се проведе разговор с учениците от трите училища, на които предстои обучение през учебната 2017/2018 г. по съвместната програма на МОН и ВСС "Съдебна власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратура" с лектори от Окръжния съд, съдиите Евгения Симеонова, Веселина Павлова и Светозар Георгиев. Тема на разговора бяха разгледаните в есетата въпроси за корупцията в съдебната власт, нейните правомощия, законодателните рамки в които действа, информираността  на обществото за действащите закони.

Учениците проявиха голям интерес към представените теми, зададоха  редица въпроси, които показаха не само желание да опознаят работата на съдебната власт, но и добра информираност за нейните правомощия и роля в обществения живот.

 

 

http://osvratsa.eu/site/img/2017/dov/1/1.jpg

 

 

http://osvratsa.eu/site/img/2017/dov/1/2.JPG    http://osvratsa.eu/site/img/2017/dov/1/3.JPG

 

http://osvratsa.eu/site/img/2017/dov/1/4.JPG    http://osvratsa.eu/site/img/2017/dov/1/5.JPG

 

В рамките на втория модул се проведе дискусия между представители на законодателната, съдебната власт, на неправителствени организации и обществеността под същия надслов -  "Общество, закон, съд - очакване и реалност". Съдия Снежана Наумова представи вижданията на магистратите относно факторите влияещи върху процеса на очакванията на обществото и реалното правосъдие. Отбеляза се, че в него участници не са само съда и обществото. Пряко влияние със своята дейност оказват Народното събрание чрез законодателната си дейност, медиите Националната агенция по приходите, образователната система. Подчерта се необходимостта от разширяване на разяснителната работа  сред обществото с всички подходящи средства, достигайки до по-широк кръг от него.

Участниците в дискусията достигнаха единодушно до извода, че всеки един от тях в рамките на конституционните си правомощия и задължения е длъжник в разрешаването на този изключително чувствителен процес и е необходимо за в бъдеще да се положат максимални усилия за сближаване позициите на обществото  за прозрачно, предвидимо и еднакво правосъдие и правораздавателната дейност на съдиите от Окръжен съд гр. Враца.

 

http://osvratsa.eu/site/img/2017/dov/1/6.jpghttp://osvratsa.eu/site/img/2017/dov/1/7.JPG

 

 http://osvratsa.eu/site/img/2017/dov/1/8.JPG   http://osvratsa.eu/site/img/2017/dov/1/9.JPG

 

 http://osvratsa.eu/site/img/2017/dov/1/10.JPG   http://osvratsa.eu/site/img/2017/dov/1/11.JPG

 

След проведен конкурс за ученическо есе на тема "Общество, закон, съд - очаквания и реалност", бе направено класиране на постъпилите 20 броя есета.

На първо място бе класирано есето на Михаил Орлинов Митев, от 12Б клас на СУ „Христо Ботев“ гр. Враца, което публикуваме ТУК.

Бе връчена и специална награда, учредена от съдиите на Михаела Красимирова Николова от 10А клас на СУ “Васил Кънчов“ гр. Враца, което също публикуваме ТУК.

  


П   О   К   А   Н   А


На 08.12.2017г. от 11.00 ч. в Съдебната палата в гр.Враца, ще се проведе ден на отворените врати под наслов "Обществени очаквания и реално правосъдие".
В рамките на деня са предвидени два модула. Единият е с ученици от средните класове на учебни заведения в гр.Враца, които ще вземат участие по предварително обявен конкурс за изготвяне на есе на тема "Общество, закон, съд - очакване и реалност" и ще бъдат обявени наградените.
Вторият модул е дискусия по темата "Общество, закон, съд - очакване и реалност", с участието на представители на съдебната, законодателната власт и на обществеността. Целта на дискусията е да се установи има ли разминаване между реалното правосъдие и обществените очаквания и какви са начините за сближаване на позициите на обществеността и съдебната власт.
Искрено се надяваме, че ще уважите нашата покана и предвиденото събитие ще протече ползотворно.

                                                        Ръководство на Окръжен съд гр. Враца

 


 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
гр. Враца, 26 октомври 2017 г.

 

ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ПРОГРАМА „СЪДЕБНАТА ВЛАСТ – ИНФОРМИРАН ИЗБОР И ГРАЖДАНСКО ДОВЕРИЕ. ОТВОРЕНИ СЪДИЛИЩА И ПРОКУРАТУРИ“ В ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ ОТ ГР. ВРАЦА

         На 25.10.2017 година се проведе официално откриване на образователната програма Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратуриот Окръжен съд – Враца Административен съд – Враца, Окръжна прокуратура – Враца Районен съд – Враца, Районна прокуратура – Враца,  и Следственият отдел към Окръжна прокуратура – Враца, чрез съвместна пресконференция,. в заседателната зала на Административен съд – Враца.
На нея бяха представени целите, стратегията, създадената организация за провеждане на Образователната програма в избраните училища и темите, включени в лекционния курс.
Присъстваха координаторът на програмата от Регионално управление на образованието – гр. Враца – г-жа Румяна Цветкова,  представители на училищата - партньори и лекторите от     Окръжен съд – съдиите Евгения Симеонова, Петя Вълчева, Веселина Павлова и Светозар Георгиев, Административен съд – връзки с обществеността Мирослав Любомиров, Окръжна прокуратура- прокурор Цветелин Радойнов.
Районен съд – съдия Вероника Бозова, Районна прокуратура –прокурор Валентина Пенчовска,  Следствен отдел при Окръжна прокуратура - следователите Цветелина Царска и Калин Ангелов.
На събитието съдия Евгения Симеонова обяви провеждането на конкурс и неговия регламент за ученическо есе на тема "Общество, закщон, съд - очаквания и реалност", резултати от който чрез излъчването на победители ще се проведе в Деня на отворените врати на Окръжен съд гр. Враца, на 08.12.2017 г. в 11.00 часа.
След пресконференцията по предварително определен график се изнесе първата лекция в СУ "Васил Кънчов" на тема "Разделение на властите според Конституцията на Р България.Функции на съдебната власт. Структура на съдебната система. Висш съдебен съвет."

http://rsvratsa.bg/rs/os/pres1/1.jpg

 

 

http://rsvratsa.bg/rs/os/pres1/2.jpg

 

 

http://rsvratsa.bg/rs/os/pres1/3.jpg

 

 

http://rsvratsa.bg/rs/os/pres1/4.jpg


 

 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

         На 09.12.2016 год. за четвърта поредна година Окръжен съд гр. Враца проведе Ден на отворените врати във връзка с реализиране на проекта за „Укрепване на капацитета на ВСС за по-добро управление на комуникационните процеси и повече прозрачност в дейността на съдебната система”. В рамките на събитието се проведоха обучение на ученици от СОУ "Христо Ботев", ПЕГ "Йоан Екзарх" и НУ "Софроний Врачански" гр. Враца и дискусия с участието на областния управител, кметовете от всички общини на Врачанска област, директора на ОД на МВР - Враца, началниците на РУ на МВР в региона, представители на неправителствени организации, председателите на Районни съдилища от Врачански съдебен район и ръководството на Окръжен съд гр. Враца  на тема "Координация и сътрудничество между органите на съдебната, изпълнителната и местна власт при осъществяване на функциите си.
         В рамките на първата среща с малките ученици от НУ "Софроний Врачански", които са и участници в образователна програма на МОН "малки медиатори"  бяха запознати от съдиите Веселина Павлова и Ана Методиева с разликите между съдебното разрешаване на спорове и постигането на извън съдебни споразумения от гражданите и фирмите, като участници в тях. Бяха запознати с мястото на страните в наказателния и граждански процес, ролята на прокурора, защитниците и съдът, случайното разпределение на делата, дейността на службите от общата и специализирана администрация на съда. На малчуганите се предоставиха за запознаване съдийски и прокурорски тоги.
         В рамките на събитието се обяви конкурс за детска рисунка на тема "Съдът в моите очи", с краен срок 16.12.2016 год. Участниците ще бъдат оценявани от съдиите в Окръжен съд гр. Враца, а рисунката събрала най-много гласове ще бъде обявена за победител и наградена на специално организирано представяне.

 

http://rsvratsa.bg/rs/os/pres3/1.jpg

 

http://rsvratsa.bg/rs/os/pres3/2.jpg

 

http://rsvratsa.bg/rs/os/pres3/3.jpg

 

 

http://rsvratsa.bg/rs/os/pres3/4.jpg

         Срещата с учениците от СОУ "Христо Ботев" и ПЕГ "Йоан Екзарх" гр. Враца се проведе от лекторите ангажирани в съвместната образователната програма на МОН и ВСС "Съдебна власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратура" - съдиите Петя Вълчева и Светозар Георгиев. Те запознаха представителите на ученическата общност с целия процес от постъпването на книжата в регистратурата на съда, образуването на делата, разпределението, деловодната обработка, разглеждането им в съдебно заседание, ролята на участниците в процеса  до постановяването на съдебен акт.

http://rsvratsa.bg/rs/os/pres3/5.jpg

 

http://rsvratsa.bg/rs/os/pres3/6.jpg

http://rsvratsa.bg/rs/os/pres3/7.jpg

         Учениците проявиха голям интерес към представените теми, зададоха  редица въпроси, които показаха не само желание да опознаят работата на съдебната власт, но и добра информираност за нейните правомощия и роля в обществения живот.
В рамките на Деня на отворените врати се проведе изключително конструктивна и полезна дискусия между представителите на съдебната, изпълнителната, местната власт и неправителствени организации. Домакина на срещата - председателя на Окръжния съд г-жа Надя Пеловска, благодари на участниците за отговорното отношение към събитието и постави за разглеждане редица въпроси. Те обхванаха проблемите свързани с изпълнението на мярката за неотклонение "домашен арест" и осъществявания от органите на МВР контрол по изпълнението. В този аспект се обсъди и въпроса за адресната регистрация на лица, осъществявана от общините. Обърна се специално внимание на дейността на съдебните заседатели и в частност извършвания от общинските съвети подбор на кандидатите. Постави се на разглеждане и въпроса за участието на кметовете в този подбор чрез осъществяването на разяснителна дейност. Представителите на различните власти взеха становище по обсъжданата проблематика на фона на конституционните им задължения. Стигнаха единодушно до становище, че редица от проблемите са породени от неудачни законодателни разрешения, което налага и тяхната промяна.

http://rsvratsa.bg/rs/os/pres3/8.jpg

 

http://rsvratsa.bg/rs/os/pres3/9.jpg

 

http://rsvratsa.bg/rs/os/pres3/10.jpg

 

 

http://rsvratsa.bg/rs/os/pres3/11.jpg

         Денят на отворени врати премина в изключително конструктивен и ползотворен дух и наложи извода, че подобни срещи следва да станат традиция, за да се създаде усещане в обществеността на Врачанска област, че органите на държавна власт функционират ефективно, създавайки гаранции за сигурност и спокойствие.

 

 

 

 

 

3000 Враца, Христо Ботев 29; тел. (092) 68 21 00; факс (092) 62 60 97  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР