В Окръжен съд - актуална до 01.12.2019г.
РАЦА
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
Съдии
Контакти и служби
Декларации по ЗПУКИ
декларации по ЗПКОНПИ
Нормативни документи. Вътрешни правила и заповеди
Новини/Прессъобщения
Архив до 2019г
Обяви/Конкурси
Изтекли конкурси
Съд-модел
Проект „Усъвършенстване на работните процеси в съда”
Съдебни актове
Обявления на ДСИ
Обявления на ЧСИ
Образци на документи
Отчетни доклади
Съдебни заседатели
Правна помощ
Съдебни преводачи
Архив до 2019г
за Вещи лица
Архив до 2019г
Защита на личните данни
Бюджет
 Съдебни преводачи    Архив до 2019г  
 

ВРАЧАНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД

гр. Враца 3000, бул. “Христо Ботев” № 29

Тел. 092/ 682 100  факс 092/ 62 60 97

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 Със Заповед №567/19.09.2014г. на Административния ръководител-председател на Окръжен съд Враца е открита процедура по набиране на предложения и заявления за вписване на специалисти в Списъка на съдебните преводачи за съдебния район на Окръжен съд Враца при условията и по реда на Наредба №Н-1 от 16.05.2014г. за съдебните преводачи, издадена от Министъра на правосъдието, обн. ДВ бр.43 от 23.05.2014г.   

Желаещите да бъдат вписани в Списъка на съдебните преводачи и отговарящи на  изискванията на чл.8 от Наредба №Н-1 от 16.05.2014г. за съдебните преводачи могат да представят в Окръжен съд Враца посочените в чл.11 и чл.12 от Наредбата документи.

Документи се подават в срок до 17 октомври 2014г., в Информационния център на Окръжен съд Враца - гр. Враца, бул.”Христо Ботев” №29.

В същия срок предложения до административния ръководител на ОС Враца за включване на специалисти в Списъка на съдебните преводачи за съдебния район на Окръжен съд Враца могат да правят министерства, ведомства, учреждения, общини, съсловни и други организации и научни институти по реда и при условията на Наредба №Н-1 от 16.05.2014г. за съдебните преводачи.

 

Допълнителна информация може да получите и на следния телефон: 092/682 181 – съдебен администратор

 

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ:

 

1.      Заявление на хартиен и електронен носител (по образец)

2.      Декларация – съгласие на кандидата (по образец);

3.    Декларация на кандидата, че не е поставен под запрещение и не е лишен от право да упражнява професия или дейност (по образец);

4.     Декларация, че кандидатът не осъществява функции по правораздаване в системата на съдебната власт (по образец).

5.      Заповед №567/19.09.2014г.

 

 

3000 Враца, Христо Ботев 29; тел. (092) 68 21 00; факс (092) 62 60 97  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР